Thông báo hoạt động của Bộ Tài Chính


SACC hoạt động theo các Quyết định và Thông báo:

-        Thông báo số 38/TB-BTC của Bộ Tài Chính, ngày 20/01/2015 về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

-        Quyết định số 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 về việc được phép cung cấp xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015.

 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 • Thẩm định giá bất động sản
 • Thẩm định giá động sản
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Thẩm định giá trị vô hình
 • Tư vấn đầu tư
 • Dịch vụ kế toán-kiểm toán
 • Tổ chức đấu giá tài sản
 • Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản,…

Phục vụ cho các mục đích:

 •  Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
 • Mua bán tài sản có nguồn gốc Nhà nước
 • Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp
 • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
 • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn Ngân hàng
 • Hạch toán kế toán, hoặc chuyển nhượng
 • Đánh giá lại giá trị tài sản hàng năm
 • Xử lý tài sản trong các vụ án, tranh chấp tài sản
 • Chứng minh tài sản để hợp tác lao động, du học,…