Hỏi Đáp


Chi nhánh trực thuộc công ty đang tiến hành cổ phần hóa vậy có thể cổ phần thực hiện được không?

Hỏi: Chi nhánh trực thuộc công ty đang tiến hành cổ phần hóa vậy có thể cổ phần thực hiện được không? (nguyenthanhdoan06@yahoo.com.vn)

Trả lời: Hiện chính sách cổ phần hóa sẽ được áp dụng theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần mới ban hành ngày 18/07/2011 thay thế Nghị định 109/2008/NĐ-CP.

 

Theo Khoản 1 và 2 Điều 52 về Điều khoản thi hành thì nếu Chi nhánh muốn cổ phần thì cần nhận được quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa của cấp có thẩm quyền trước ngày 5/9/2011 (là ngày Nghị định 59/2011/NĐ-CP có hiệu lực) để có thể tiếp tục thực hiện cổ phần hóa. (Do theo Điều 2 về Đối tượng cổ phần hóa thì Chi nhánh không phải là đối tượng được thực hiện cổ phần hóa).

 

Theo đó để có thể cổ phần hóa theo Quyết định đã ban hành thì Chi nhánh cần đề nghị Tổ giúp việc có ý kiến cùng Ban chỉ đạo Cổ phần Hóa về tiến độ các công việc sẽ thực hiện để việc cổ phần hóa Chi nhánh được thành công tốt đẹp.


SACC

Các câu hỏi khác