Hỏi Đáp


Những thuận lợi khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa hiện nay?

Qua thời gian dài thực hiện công tác cổ phần hóa thì đến nay công tác cổ phần hó đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và hành lang pháp lý đã hoàn chỉnh như:

-               Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 59/2011/NĐ-CP);

-               Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 189/2013/NĐ-CP);

-               Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính và xác đỊnh giá trỊ doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.


S

Các câu hỏi khác