Hỏi Đáp


Số tiền định giá góp vốn có thuộc diện phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không?
nguyen van a

Hỏi:  

Công ty TNHH A được thuê 5000 m2 đất thời hạn 50 năm để phát triển sản xuất, tiền thuê đất nộp hằng năm. Công ty TNHH A nêu trên góp vốn với Công ty TNHH B thành lập Công ty TNHH C để phát triển sản xuất (Phù hợp với dự án xin thuê đất để phát triển sản xuất). Công ty TNHH góp vốn bằng quyền thuê 5000 m2 đất nêu trên và được định giá góp vốn là 5 tỷ đồng (bao gồm cả lợi thế kinh doanh và tài sản trên đất). Xin hỏi số tiền định giá góp vốn 5 tỷ nêu trên có thuộc diện phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không?

 Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính trả lời như sau:

Về nguyên tắc, quyền thuê đất khi được sử dụng mà phát sinh thu nhập thì thu nhập đó phải nộp thuế TNDN. Quyền thuê đất được góp vốn lập DN mới phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai có thể dẫn đến 2 khả năng:

Một là, quyền thuê đó được định giá bằng 5 tỷ đồng, ứng với phần vốn của A trong C, số tiền này chỉ dùng làm căn cứ xác định quyền điều hành, chi phối C hoặc căn cứ để chia lợi nhuận sau thuế của C (cổ tức A được nhận); hết thời hạn hoạt động của C, A nhận lại đất về. Trường hợp này 5 tỷ đồng không phải là thu nhập , cho nên không phải nộp thuế TNDN.

Hai là, quyền thuê đó có cả trị giá tài sản, C sẽ hạch toán vào tài sản của mình, thực hiện tính trích khấu hao. Nói 1 cách khác, ở trường hợp này 5 tỷ đồng vừa là "quyền" của A trong C đối với điều hành và phân chia cổ tức, đồng thời đã được hạch toán vào chi phí của C và trở thành thu nhập của A. Do đó A phải xác định vào thu nhập để nộp thuế TNDN.

Tuy nhiên, khoản thu nhập này chưa có ngay trong năm đầu tiên mà được kết chuyển dần từng năm, căn cứ vào số năm mà C hạch toán phân bổ vào chi phí.


SACC

dadad tra loi


Các câu hỏi khác