Hội nghị thường niên Giám đốc doanh nghiệp thẩm định giá 2016


Ngày 21/11/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá năm 2016. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thẩm định giá giai đoạn 2013-2016 và đề ra phương hướng hoạt động của cấc doanh nghiệp thẩm định giá trong năm 2017.
Nhân dịp này Cục Quản lý giá cũng triển khai Thông tư số 145/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2016 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017: Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá bất động sản đông thời lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp thẩm định giá về dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp.
Trong thời gian đến Cục Quản lý giá cũng kiến nghi Bộ Tài chính xem xét các biện pháp hạn chế tình trạng canh tranh không lành mạnh về giá, tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá, tập trung và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, giao Cục Quản lý giá giám sát và hướng dẫn cụ thể và quy định rõ trách nhiệm rủi ro nghề nghiệp đối với nghề thẩm định giá để doanh nghiệp được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định tại Luật giá.

TIN TỨC KHÁC