SACC LÀ TỔ CHỨC TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA NĂM 2017


SACC là tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa năm 2017 theo Quyết định số 2814/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài Chính. Như vậy, SACC là công ty có 11 năm liên tục được Bộ Tài chính công bố là tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hóa.

TIN TỨC KHÁC