Tuyển dụng nhân sự

05 chuyên viên Thẩm định giá

SACC cần tuyển 05 chuyên viên chuyên ngành thẩm định giá

SACC TUYỂN KẾ TOÁN, TÀI XẾ

Cần tuyển 02 kế toán và 01 tài xế (chuyên chạy xe 07 chỗ)