Sơ đồ nhân sự

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam tổ chức bộ máy hoạt động như sau: