Cơ cấu nhân sự


 

 Phân theo trình độ:

+               Thạc sỹ và cao học                                                   :                     09 người

+               Đại học                                                                   :                     60 người

+               Cao đẳng                                                                 :                     10 người

Trong đó:

-         Thẩm định viên                                  :                     09 người

-         Kiểm toán viên                                   :                     05 người

-         Đấu giá viên                                       :                     05 người