Danh sách Thẩm định viên


 

SttHọ và tênChức vụBằng cấpNăm kinh nghiệm
Ban Tổng giám đốc và Thẩm định viên
1.    Hồ Đắc Hiếu Tổng Giám Đốc (CEO)
Thẻ Thẩm định viên: III 06099

-  Thạc sỹ kinh tế

-  Thẩm định viên

-  Kiểm toán viên

-  Đấu giá viên

19 năm
  2.  Hoàng Thị Thiện Duyên

 Phó Tổng Giám Đốc 

Thẻ Thẩm định viên: XI16.1473

- Đấu giá viên

 07 năm
3.    Kim Ngọc Đạt Phó Tổng Giám Đốc 
Thẻ Thẩm định viên: 06068 Đ1

-  Thạc sỹ kinh tế

-  Thẩm định viên

31 năm
4.    Hoàng Gia Trang Phó Tổng Giám Đốc 
Thẻ Thẩm định viên: VIII13.1007

-  Cử nhân

-  Thẩm định viên

16 năm
5.      Nguyễn Thành Tài Phó Tổng Giám Đốc 
Thẻ Thẩm định viên: III06126

-  Cử nhân

-  Thẩm định viên

13 năm
 
6.    Phạm Hữu Hiền

Phó Tổng giám đốc

Thẻ Thẩm định viên: IX14.1114

-  Cử nhân

-  Thẩm định viên

-  Đấu giá viên

09 năm
         
 08  Hồ Hoàng Nam

Trưởng phòng

Thẻ thẩm định viên : XII17.1798

 - Cử nhân

- Thẩm định viên

- Đấu giá viên

 07 năm
 09  Lương Thị Y Vàng

 Thẩm định viên

Thẻ thẩm định viên: XIII18.2099

 - Cử nhân

- Thẩm định viên

 04 năm
 
 10 Trần Nguyễn Minh Hoàng

Thẩm định viên

Thẻ thẩm định viên: XIII18.1968

 - Cử nhân

- Thẩm định viên

 03 năm
 
 11  Tạ Huy Dũng  Thẩm định viên

Thẻ thẩm định viên: XIII19.2135

 - Cử nhân

- Thẩm định viên

 04 năm
 
 
 
 12  Võ Thị Quỳnh Phương  Thẩm định viên

Thẻ thẩm định viên: XIII19.2253

  - Cử nhân

- Thẩm định viên

 03 nam