Thành tích hoạt động qua các năm


Năm 2007: Bằng khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Bằng khen của Bộ Tài Chính.

Năm 2008: Bằng khen của Bộ Tài Chính.

Năm 2009: Bằng khen của Bộ Tài Chính, Trusted Brand Cup.

Năm 2010: Bằng khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Bằng khen của Bộ Tài Chính.

Năm 2011: Cúp vàng của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Bằng khen của Bộ Tài Chính.

Năm 2012: Cúp vàng của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Bằng khen của Bộ Tài Chính, Bằng khen của Cục Thuế

Năm 2013: Top200 Sao Vàng Đất Việt, Bằng khen của Cục Thuế 

Năm 2014: Dịch vụ hoàn hảo, Bằng khen của Tổng Cục Thuế 

Năm 2015: Bằng khen của Bộ Tài Chính 

Năm 2016: Bằng khen của Bộ Tài Chính; Bằng khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam; Bằng khen của Cục Thuế

Năm 2017: Bằng khen của Bộ Tài Chính; Bằng khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam; Bằng khen của Cục Thuế.

Năm 2018: Bằng khen của Bộ Tài Chính; Bằng khen của Hội Thẩm định giá Việt Nam; Bằng khen của Cục Thuế