Thông báo hoạt động của Bộ Tài Chính


SACC hoạt động theo các Quyết định và Thông báo:

-        Quyết định số 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 về việc được phép cung cấp xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015.

-        Thông báo số 38/TB-BTC của Bộ Tài Chính, ngày 20/01/2015 về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá.

-        Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ tài chính về việc công bố danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2019 tại cách doanh nghiệp

-        Thông báo số 1240/TB- BTC ngày 31/12/2019 về việc công bố danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2020 tại cách doanh nghiệp

-        Thông báo số 1079/TB- BTC ngày 31/12/2020 về việc công bố danh sách TĐV về giá đủ điều kiện hành nghề TĐG tài sản năm 2021 tại cách doanh nghiệp