Thẩm định giá trị doanh nghiệp


Dong Nam International


Dong Nam International

 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam là công ty duy nhất cả nước được Bộ Tài chính cho phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước liên tục từ khi thành lập Công ty cho đến nay. Năm 2015, Công ty được Bộ Tài Chính công bố tại Quyết định: Quyết định số 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 về việc được phép cung cấp xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015.

Các báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp của chúng tôi là phù hợp với tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định của Bộ Tài chính.

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Công ty có hơn 12 năm kinh nghiệm thực hiện công tác xác định doanh nghiệp cho hơn 10.000 doanh nghiệp nhiều với nhiều mục đích khác nhau. Công tác xác định giá trị doanh nghiệp là công tác thẩm định giá tổng hợp gồm bất động sản, máy móc thiệt bị, tài sản vô hình, quyền sở hữu vốn…và với nhiều phương pháp khác nhau do vậy đòi hỏi lực lương Thẩm định viên phải có năng lực, trình độ cao và chuyên sâu. Tại SACC phòng thẩm định giá trị doanh nghiêp luôn có đội ngũ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và Ban Tổng giám đốc luôn chỉ đạo, điều hành xuyên suốt phòng này. Cac báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp của chúng tôi là phù hợp với tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định của Bộ Tài chính

PHÁP LÝ CẦN CUNG CẤP  

 1. Các hồ sơ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp:

 Quyết định thành lập doanh nghiệp.

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST).

 Các quyết định, công văn, văn bản liên quan đến mô hình hoạt động của DN.

 Các văn bản liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp.

 2. Các tài liệu liên quan để tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp.

 Bảng cân đối kế toán thời điểm thẩm định giá.

 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh thời điểm thẩm định giá.

 Bảng lưu chuyển tiền tệ.

 Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá.

 Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm (nếu có).

 Các bảng đối chiếu các tài khoản:

 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

 Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn.

 Các khoản phải thu, phải trả.

 Hàng tồn kho, công cụ dụng cụ.

 Các khoản vay ngắn và dài hạn.

 Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.

 Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hoá.

 Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hoá.

 Các thông tin về DN như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và khuyến mãi) trong thời gian 5 năm tới...

 Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của DN.

 KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 •  Công ty Thương Nghiệp Cà Mau.
 •  Công ty Mía đường Thới Bình.
 •  Công ty Phân bón Bình Điền
 •  Công ty TNHH Một thành viên Nhiệt Điện Thủ Đức.
 •  Công ty Vật tư Tổng hợp Phú Yên.
 •  Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển miền núi Gia Lai.
 • Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa.
 • Công ty TNHH Một thành viên Sài Gòn Petro
 • Tổng Công ty Khí Việt Nam
 • Công ty cấp thoát nước Cà Mau.
 • Công ty cấp thoát nước Đà Nẵng.
 • Công ty cấp thoát nước Bắc Kạn.
 • Công ty TNHH Kỹ nghệ Súc sản Việt Nam